Poster merket ‘profilområder’

Skal HF ha profilområder?

March 22, 2015

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

Tverrfaglig forskning er et aktuelt tema både nasjonalt og ved UiB. Dekanatet har vært opptatt av å legge til rette for mer tverrfaglighet i både forskning og undervisning.

For noen måneder siden oppnevnte jeg en arbeidsgruppe og ba den drøfte om fakultetet vårt er tjent med å bli profilert gjennom overgripende temaer. Jeg ba også om en drøfting av kriterier for utvelgelse av fagovergripende områder og organisatoriske former for tverrfaglig forskning ved fakultetet. Gruppen var bredt sammensatt med representanter fra alle institutt og sentre ved HF. Resultatet er et solid og interessant notat – vår egen ”humaniora-rapport”.

Notatet vil være en god referanse og et viktig grunnlag for diskusjoner om hvordan vi skal profilerere fakultetet og legge bedre til rette for tverrfaglig forskning. Rapporten drøfter fordeler og svakheter med å satse på tverrfaglige profilområder, og refererer til slike strategier ved andre norske og nordiske humanistiske fakulteter. Den fremhever verdien av den autonome forskningen og advarer mot en sterk konsentrasjon av ressursene til tematiske områder, på bekostning av den disiplinbaserte og individuelle forskningen. Et viktig poeng er at i vår tid når så mye av den eksternfinansierte humanistiske forskningen er programstyrt, og også knyttet til de store samfunnsutfordringene og samfunnsmessig relevans, bør universitetet innta en komplementær rolle og verne om den vitenskapelige relevansen.

På bakgrunn av kvantitative data har gruppen tentativt identifisert store de facto tverrvitenskapelige felt for HF ved UiB, nemlig: ”eldre tider”, ”globalisering, grenseoverskriding og kulturmøter”, ”helse”, ”klima, ”konflikt og krise”, ”hav”, ”skandinaviske studier” og ”språkvitenskap”. Det foreslås også at kunstnerisk utviklingsarbeid blir en egen kategori. Notatet understreker at denne klassifiseringen er tentativ og bør behandles med stor forsiktighet. Samtidig oppfordres fakultetet til å bruke ressurser på en systematisk innhenting og presentasjon av forskningsaktiviteten ved HF. Klassifiseringen som foreslås er interessant, og den kan være et godt utgangspunkt for en disiplinovergripende presentasjon av forskningen ved fakultetet vårt.

Endelig kommer gruppen med en rekke klare anbefalinger til fakultetet:

  • En etablering av tematiske profilområder ved fakultetet bør være en nedenfra-og-opp-prosess
  • Resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO) bør kanaliseres tilbake til forskningsaktiviteten
  • Fakultetet bør sette av en del av RBO-midlene til å finansiere utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekt etter søknad fra fagmiljøene
  • Fakultetet bør sikre at tverrfaglige forskergrupper kan opprettes uhindret på tvers av institutt, senter, fakultet og forskningsinstitusjoner
  • Tverrfaglig forskning må sees i sammenheng med tverrfaglig undervisning
  • Ordningen med små driftsmidler bør videreføres
  • Synliggjøring og etablering av tematiske profilområder bør være adskilte prosesser
  • Fakultetet bør utarbeide en helhetlig strategi for presentasjon og formidling av forsknings- og undervisningsaktiviteten
  • Fakultetet bør også utarbeide en systematisk oversikt over den tverrfaglige forskningsaktiviteten

Jeg anbefaler alle å lese rapporten, her er den:

notat tematiske profilområder

 

 

 

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no