Poster merket ‘strategi’

FAKULTETET HAR FÅTT EN NY STRATEGI

December 6, 2015

Den 24. november vedtok fakultetsstyret en ny strategisk plan for 2016-2022.

Det har vært arbeidet lenge med denne planen i dekanatet. Institutter, sentre, stipendiater og studenter har kommet med viktige innspill underveis; fakultetsstyret har drøftet foreløpige utkast. En bredt forankret prosess har ledet fram mot det endelige plandokumentet, som ikke bare skal tjene som et overordnet styringsredskap for fakultetsledelsen, men også bære fram våre felles mål og visjoner for fakultetets framtid.

Fakultetet vårt kjennetegnes av stor faglig bredde. Det er et klassisk humanistisk fakultet på et breddeuniversitet. Dette gir oss et rikt studietilbud, bredspektret forskningsekspertise og mange muligheter for tverrfaglighet. Dette er verdier vi må ta vare på og skal føre videre. Men for å få det til, må vi mestre de utfordringene humanistiske fag står overfor i dag. Det handler om å sikre økonomien. Det handler om å bli enda bedre på forskning og undervisning. Det handler om å vise vår samfunnsrelevans enda tydeligere.

Alt dette henger sammen. Økonomien vår krever mer eksterne forskningsmidler og bedre rekruttering til studiene. Studentrekrutteringen avhenger i sin tur av at vi greier å skape attraktive læringsmiljøer. Vi må ha varierte og moderne undervisningsformer. Vi må skape inkluderende og motiverende studiefellesskap på hvert fag. Vi må ha studietilbud som berører, danner og utdanner for arbeidslivet.

I forskningen trenger vi å være offensive. Vi må arbeide langsiktig, planmessig bygge sterke miljøer, utnytte bedre vår tverrfaglige kompetanse internt og våre nettverk eksternt. Nysgjerrighetsdrevet grunnforskning og utfordringsdrevet forskning skal utfylle hverandre. Vi skal engasjere oss i universitetets felles satsningsområder og vi skal ta ut flere ressurser fra nasjonale og europeiske kilder.

Vi skal ha en aktiv internasjonaliseringspolitikk både i utdanning og i forskning. Samtidig skal vi bidra til utviklingen av vårt eget samfunn. Vi skal ha nær kontakt med skole og arbeidsliv og våre kunnskaper skal være ressurser for et opplyst og reflekterende samfunnsliv.

Dekanatet vil takke de mange som har bidratt til utformingen av strategiplanen. Den gir oss et fast grunnlag for det viktige arbeidet vi alle har foran oss for å styrke og videreutvikle de humanistiske fagene i årene som kommer.

Se strategien her: DET HUMANISTISKE FAKULTETS STRATEGISKE PLAN 2016-2022

Margareth Hagen, Einar Thomassen og Claus Huitfeldt

 

 

Vår nye strategi

March 3, 2014

Margareth_hagenAv dekan Margareth Hagen

I vår vil både Det humanistiske fakultet og UiB starte arbeidet med nye strategiar. HF sin nye strategiplan vil gjelde frå 2016. Den 25. mars skal vi orientere fakultetsstyret om strategiarbeidet og diskutere prosessen og grunnlagsmaterialet vi treng til dette arbeidet. Det er fakultetsstyret som skal vedta strategien, og difor vil orientering og drøfting av strategiarbeidet vere fast post i alle fakultetsstyremøta framover.

Mykje står fast. Universitetet er ein institusjon basert på eit verdigrunnlag. Strategien vår skal byggjast på akademiske verdiar: reieleg, etterprovbar og grunnleggjande forsking og kritisk tenking. Samfunnsoppdraget vårt er stort: vi skal levere undervisning, forsking og formidling av høg kvalitet.

Det humanistiske fakultetet ved UiB er eit klassisk breiddefakultet med solide fagtradisjonar og sterke kvalitetar innanfor svært mange disiplinar. Breidde og humaniora høyrer ofte saman. Det har med særpreget vårt å gjere: dei humanistiske faga treng ikkje alltid store miljø for å vere sterke. Dekanatet ønskjer å halde på breidda, men det tyder ikkje at alt alltid kjem til å vere ved det same.

Fakultetet vårt opererer ikkje i eit vakuum. Strategiplanen bør vere ansvarleg og realistisk og syne respekt for fagleg integritet. Vi har eit stort ansvar i å forvalte og utvikle dei humanistiske kunnskapsområda. For å lukkast med å gi undervisning,  forsking og formidling av høg kvalitet også i framtida, må vi ta omsyn til drivkreftene som påverkar universitetet vårt, og samfunnet rundt oss, både lokalt og internasjonalt.

Det vil seie at vi må tenke fleire år fram i tid. Kor stor søknad til HF-studia vil vi ha om 5 år, om 10 år? Korleis vil finansieringssystemet i sektoren vår sjå ut då? Kva vil det norske samfunnet etterspørje? Kva for rolle vil ny teknologi spele i forsking og utdanning? Korleis vil UiB sin nye strategiplan påverke og forme fakultetet vårt? Universiteta i Noreg er i ferd med å bli meir differensierte. Kva slags rolle og særpreg skal Det humanistiske fakultetet ved UiB ha i det nasjonale biletet? Skal HF ha eigne satsingsområde i tillegg til dei sentrale UiB-satsingane, eller skal satsingane vere generelle og verkemiddelbaserte?

Det er viktig å få til ein prosess som har legitimitet i grunnmiljøa. Ein strategiplan som alle har fått høve til å ta del i vil bli eit dokument vi kan stå samla om i framtida. Dette vil vi prøve å få til gjennom openheit og brei involvering. Arbeidet med ny strategi vil gi oss høve til å tenke gjennom grunnleggjande spørsmål og retningsval i fellesskap og til å ta styring over vår eiga framtid.

 

Universitetet i Bergen
Dekan ved Det humanistiske fakultet
E-post: dekan@hf.uib.no